En relació amb el compliment de la Llei de protecció de dades, us informem que les dades personals que ens heu facilitat en qualsevol dels formularis d’aquest lloc web són incloses en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de CeGe, societat de nacionalitat espanyola, amb N.I.F. A-08 345.035 i domicili social a c/ Ciutat d’Asunción, 42, 08030 Barcelona (Espanya), i seran tractades per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició que us atorga la Llei 15/1999 de Protecció de dades vigent simplement amb una notificació per correu, fax o e-mail, o directament en aquest lloc web.

La finalitat fonamental d’aquest lloc web és la de permetre la realització de propostes de negoci i comercials entre empreses, per la qual cosa guardem el correu electrònic amb l’única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat per a relacions professionals, i no pas personals. Les dades contingudes a la Base de Dades que permet la realització d’aquest servei es refereixen exclusivament a empreses i professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.

CeGe
Ciutat d’Asunción, 42
08030 Barcelona

CONTACTE:
info@cege.es
Tel. 93 274 59 00
Fax 93 274 59 10

DADES REGISTRALS:
Reg. Merc. de Barcelona, full núm. 28.173, foli 189, tom 2.650, llibre 2.030, secció 2a, inst. 1a – N.I.F. A-08345035